Privacy- & cookieverklaring

The Square White is de handelsbenaming voor Eyckerman Industrial Technologies (met ondernemingsnummer 0898.160.117) met kantoor te Bredabaan 745, 2930 Brasschaat, België

In deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Het is mogelijk dat wij u via onze website of via enig ander kanaal vragen om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen. Voor bepaalde specifieke verplichtingen kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens dient te bezorgen, zoals bijvoorbeeld facturatie- of betalingsgegevens.

We verzamelen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om u te informeren over onze dienstverlening, een overeenkomst met u uit te voeren en om met u in contact te treden.

U kan zich daarnaast inschrijven op de nieuwsbrief van The Square White.

Wij baseren ons hiervoor op de verwerkingsgronden van de overeenkomst, de wettelijke verplichting, ons gerechtvaardigd belang en, in sommige gevallen, uw toestemming. The Square White is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

The Square White is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

1. Algemeen

The Square White wil te allen tijde persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring, in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de Belgische privacywetgeving ter zake.

2. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we verzamelen zijn relevant, niet overbodig en gerelateerd aan de doeleinden waar wij ze voor verzamelen.

Wanneer u juridische dienstverlening wenst te bekomen kunnen wij volgende gegevens verzamelen:

Gegevens vermeld op je identiteitskaart (voor zover deze nodig zijn);

 • Telefoonnummer en e-mailadres;
 • Eventuele gegevens over je vennootschap;
 • Bankrekeningnummer

Teneinde een optimale juridische dienstverlening te kunnen garanderen kan het zijn dat uw gegevens bij onze onderaannemers worden bewaard of verwerkt. Deze gegevens kunnen bestaan uit:

 • Gegevens vermeld op je identiteitskaart (voor zover deze nodig zijn);
 • Telefoonnummer en e-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Dossiergegevens.
 • Tijdens het gebruik van onze website verzamelen wij uw IP-adres, surfgedrag, ingegeven zoektermen met behulp van cookies conform onderstaande cookieverklaring.

3. Persoonsgegevens

Cliëntgegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze cliënten, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze cliënten, het cliëntenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen, ons gerechtvaardigd belang en, in sommige gevallen, de uitdrukkelijke toestemming hiertoe.

Gegevens van leveranciers en onderaannemers

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers en de boekhouding.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

Gegevens van personeel

Wij verwerken de Persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. De rechtsgrond is de uitvoering van de overeenkomst.

Gegevens van sollicitanten

Wij verwerken de identiteits- en contactgegevens evenals de werkhistoriek en andere gegevens die gebruikelijk worden aangegeven op een curriculum vitae van sollicitanten wanneer zij ons deze informatie bezorgen. De persoonsgegevens worden verwerkt om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor een job bij ons op basis van ons gerechtvaardigd belang daartoe.

Andere gegevens

Naast de gegevens van cliënten, leveranciers/onderaannemers, personeel en sollicitanten verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe cliënten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. Dit gebeurt via onze website of via andere kanalen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations.

De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang, de uitvoering van een overeenkomst en, in sommige gevallen, de uitdrukkelijke toestemming hiertoe.

Heel concreet, kunnen we de Persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer: administratie van het cliënteel, facturatie.
  Leveranciersbeheer: het beheer van de opgegeven bestellingen, de betaling van de leveranciers.
 • Beheer van betwistingen: Het beheer van de betwistingen, met inbegrip van de terugbetaling van de te vorderen bedragen.
 • Beheer van geschillen: het beheren van eigen geschillen.
 • Verdediging van cliënten: Het beheren van geschillen en belangen door advocaten of andere juridische raadgevers ten voordele van hun cliënten.
 • Corporate finance: Het leveren van diensten in verband met de uitgifte van kapitaal, het verkopen van aandelen, de overnames en fusies.
 • Om u te informeren over diensten aangeboden door The Square White, voor direct marketing en reclame.
 • Om u onze nieuwsbrief te bezorgen, indien u zich hiervoor heeft ingeschreven.
 • Om het navigeren en het inloggen op deze website te vergemakkelijken of om persoonlijke instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van deze website te onthouden, om gebruikers van deze website voor hen relevante informatie te laten zien en om na te gaan op welke wijze deze website wordt gebruikt en om informatie te verwerven die ons toelaat deze website te optimaliseren en de inhoud hiervan aan te passen zo dat deze beter zou beantwoorden aan uw specifieke noden en om verbeteringen aan producten en diensten aan te brengen conform onze cookieverklaring.

U bent nooit verplicht om uw persoonsgegevens aan ons mee te delen, maar u begrijpt dat bepaalde dienstverlening onmogelijk wordt indien wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken.

4. E-mail

Wij zullen u mailen aangaande de juridische ontwikkelingen binnen uw dossier. Voor zover u daar toestemming toe heeft gegeven, kunnen we u ook mailen aangaande de wijzigingen binnen ons kantoor of seminaries die worden gegeven en misschien interessant kunnen zijn voor u. Uiteraard kunt u zich hiervoor steeds uitschrijven.

5. Beveiliging

Telkens wanneer u als gebruiker via de website of op enige andere wijze persoonsgegevens verstrekt aan ons, zullen wij deze informatie behandelen in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring en de wettelijke verplichtingen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

We implementeren passende maatregelen en procedures om de persoonsgegevens die we middels de website of via (elektronische) correspondentie verzamelen te beveiligen en te beschermen.

Op deze manier engageren wij ons, voor zover als redelijkerwijs kan verwacht worden, om illegale verwerking van persoonsgegevens en onbedoeld verlies of vernietiging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen wij niet garanderen dat uw persoonsgegevens worden beschermd indien deze gegevens buiten de website op een onbeveiligde wijze via andere kanalen worden doorgegeven of op een andere manier worden meegedeeld. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Wij trachten de beveiliging van uw persoonsgegevens te optimaliseren door de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot personen met een “need-to-know”-basis (bijvoorbeeld: alleen de werknemers, medewerkers, verbonden ondernemingen of onderaannemers die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3 zullen toegang krijgen tot de gegevens).

6. Derden

Wij zullen geen persoonsgegevens overdragen aan derden die zich buiten de Europese Unie bevinden, behoudens naar onderaannemers of medewerkers die de gegevens bewaren op servers in de Verenigde Staten, zich verbonden hebben onder het “Privacy Shield” of volgens de Standaard Contractbepalingen van de Europese Commissie en daarbij een adequaat niveau van beveiliging bieden voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij zullen voorts geen persoonsgegevens overdragen aan andere partijen die zich binnen de Europese Unie bevinden dan met uw toestemming, tenzij:

(i) de doorgifte noodzakelijk is om verbonden ondernemingen, medewerkers, agenten of onderaannemers toe te staan hun diensten te verlenen of een taak te vervullen in onze opdracht;
(ii) dit wettelijk verplicht is.

Het betreft – zonder exhaustief te zijn – de volgende categorieën van ontvangers:

 • Onze IT-leveranciers;
 • Accountant;
 • Overheidsinstanties;
 • Deskundigen/experts;
 • Gerechtsdeurwaarders;
 • Rechtbanken;
 • Notarissen;
 • Rechtsbijstandverzekeraars;
 • Syndici;
 • De “toegelaten personen” die u heeft aangeduid als onderdeel van onze dienstverlening inzake de zorgkaft.

7. Verwerkingsduur

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Cliëntengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van 10 jaar na de beëindiging van de overeenkomst uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft de Persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

Gegevens verzameld via een formulier op de website of via een ander kanaal (andere gegevens) worden niet langer bewaard dan een periode van 2 jaar na de laatste keer dat met u een betekenisvol contact heeft plaatsgevonden.

Persoonsgegevens van personeel worden verwijderd na een periode van 5 jaar na de beëindiging van de arbeidsrelatie.

Persoonsgegevens van sollicitanten worden verwijderd na een periode van 2 jaar na het laatste betekenisvol contact.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen, die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

8. Automatische besluitvorming

The Square White zal bij de verwerking van uw persoonsgegevens geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

9. Rechten

Onderstaande rechten kunnen door u worden uitgeoefend door ons te contacteren mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Recht op inzage

U kan kosteloos één kopie bekomen van de door The Square White verwerkte persoonsgegevens.

Recht op verbetering

Indien u meent dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet langer actueel zijn, heeft u het recht om verbetering te verzoeken.

Recht op intrekking van toestemming en het verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht uw toestemming (voor zover deze de rechtsgrond voor de verwerking vormt) in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 17 GDPR.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 18 GDPR.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze aan anderen over te dragen, en dit binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 20 GDPR.

Recht op bezwaar tegen de verwerking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 21 GDPR.

Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Uitoefening rechten

U kan uw verzoek tot uitoefening van uw rechten richten tot The Square White per post aan volgend adres: Bredabaan 745, 2930 Brasschaat of per e-mail via Creatief@thesquarewhite.be mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Indien u nog andere vragen hebt over onze privacyverklaring, gelieve met ons contact op te nemen.

10. Cookies

The Square White maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekst bestandje dat door de server van de website van The Square White in de browser van uw computer / mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website van The Square White of door partners waarmee onze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser.

The Square White maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren te onderscheiden van die van andere bezoekers. Op die manier kan The Square White u een betere gebruikerservaring bieden en de website optimaliseren.

The Square White maakt gebruik van volgende cookies:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op deze website zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet (optimaal) werken.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden.

Performantie cookies

We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.

Third party cookies

Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van onze website zelf, maar wel van derden. The Square White gebruikt ook cookies en scripts van derden zoals Facebook en LinkedIn om sociale media integratie mogelijk te maken. Zo kan u informatie delen, aanbevelen, reageren of filmpjes bekijken op onze website. Dat gebeurt met behulp van wat men ‘social plug ins’ noemt.

Via de social plug ins worden door derde partijen cookies (third party cookies) op uw computer, tablet of smartphone geplaatst. Dat kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen ook tracking cookies worden geplaatst om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van je surfgedrag op te bouwen.

Toestemming en beheer van uw cookies

Bij uw eerste bezoek op onze website wordt u gevraagd het gebruik van cookies te aanvaarden.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet (optimaal) werken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.